اجاره مجانی و پرداخت ماهانه 1500 دلار در کوکیتلام برای یافتن همخانه غمخوار و مهربان(فیلم)

مردی در کوکیتلام حاضر است ماهیانه مبلغ خوبی به فردی که حاضر باشد همخانه او شود پرداخت کند وبه نظر می رسد شرط چندان مشکلی هم برای این قضیه تعیین نکرده باشد.

برایس رویر که به تازگی دوره درمان سرطانش به پایان رسیده ، به فردی مهربان و غمخوار برای هم خانگی نیاز دارد . این فرد البته باید آشپز خوبی باشد تا به برایس در آشپزخانه کمک کند و در انجام کارهای خانه هم او را دست تنها نگذارد.

در مقابل برایس نه تنها وجهی از این فرد بابت کرایه خانه دریافت نمی کند بلکه ماهی 1500 دلار هم به او پرداخت خواهد کرد.

این پیشنهاد در شهری که پیدا کردن خانه و حتی اتاقی برای اجاره با قیمت معقول معجزه به حساب می آید برای بسیاری رویایی است . با این حال رویس اشاره کرده هر کسی را برای این قضیه در نظر نمی گیرد و تنها افرادی مدنظرش هستند که بتوانند با توجه به محدودیتهای فیزیکی پس از سرطان با او رابطه احساسی خوبی داشته باشند.