خارج شدن از خانه برف گرفته در نیوبرانزویک با اعمال شاقه(فیلم)

At-least-10-deaths-in-Midwest-Northeast-snowstorms

با طوفان برف بی سابقه در استان نیوبرانزویک، اهالی این استان در برخی از نقاط  حتی برای خروج از منزل با دشواریهایی مواجه شدند.

یکی از این افراد دانیل مک لئود بود که تصمیم داشت بدون اینکه برفهای مقابل درب ورودی را به داخل منزل بریزد ، از آن خارج شود.

تلاش او  و دخترش توسط همسرش تریسی به تصویر کشیده شد  .

هرچند که دختر و سپس سگشان در حین خروج از خانه برف زیادی را به خانه ریخته و تلاشهای پدر را از بین می برند!