مرد تورنتویی چشم همسرش را که قصد جدایی داشت، کور کرد

مرد حسود تورنتویی در جلسه این هفته دادگاه تاکید کرد قصد به قتل رساندن همسرش را نداشته و تنها می خواسته او را از قیافه بیاندازد.

husband

سوزان هامل وکیل مدافع خورخه ارناندز به قاضی دادگاهی در شهر تورنتو گفت :«موکل من همسرش را با مرد دیگری در خیابان دیده بود و می خواست او را از قیافه بیاندازد وبه همین خاطر شب وقتی به منزل برگشت با چاقو به او حمله کرد . او اقدام به حمله بااسلحه سرد را می پذیرد اما قبول ندارد که این کار را برای کشتن همسرش انجام داده است . »

ارناندز که با ضربه چاقو چشم راست همسرش را نابینا کرده بود ، در نهایت به ده سال زندان محکوم شد  .

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها