سرقت پرچمها لذت جام جهانی را از آرایشگر وست ونکووری گرفت

stolenflag

میشل ابراهیم آرایشگر وست ونکووری در 25 سال گذشته سنت ثابتی را در ایام جام جهانی بجا آورده است.

او با شروع بازیها در هر جام جهانی پرچم کشورهای شرکت کننده در آن دوره را مقابل مغازه اش نصب می کند و تا پایان بازیها آنها را نگاه می دارد.

اما در روزهای گذشته سارقی که گویا بیش از ابراهیم جو زده شده و تب جام جهانی گرفته ، دست به سرقت پرچمها می زند.

همسایه ها و عابران به پلیس گفته اند فردی سوار بردوچرخه دست به این کار زده است. او تابحال پرچم کشورهایی چون آرژانتین ، برزیل و آلمان را به سرقت برده و از آنجایی که ابراهیم طرفدار پروپاقرص آلمان است ، این ماجرا لطمه روحی زیادی به او زده است.

او به نورث شور نیوز گفته حاضر است پس از جام جهانی پرچمها و یک پیراهن ورزشی  رایگان به سارق بدهد به شرطی که او پرچمها را  در ایام جام جهانی به موقع برگرداند!

«عکس از نورث شور نیوز»