اعتماد انتاریویی ها به واکسن های کووید19 ثابت مانده است

یک گروه مشاوره علمی می گوید اطمینان کلی نسبت به واکسن های کووید19 در بین انتاریویی ها نسبتا ثابت مانده است.

در جمع بندی مختصری که اواخر روز جمعه منتشر شد، جدول مشاوره علمی کووید19 انتاریو نشان می دهد که اعتماد به واکسن های کووید در محدوده 72 تا 76 درصد باقی مانده است.

این گروه می گوید داده های نظرسنجی از 28،660 انتاریویی نشان می دهد افرادی که اعتماد کمتری به واکسن های کووید19 و درآمد خانوار آنها کمتر از حد متوسط است ، به مراتب کمتر شرایط کار کردن از خانه را دارند  ولی با این وجود علاقه ای به زدن واکسن ندارند.

تردید درمورد واکسن با مجموعه ای از عوامل از جمله نابرابری های بهداشتی، موانع سیستمی در دسترسی به مراقبت های بهداشتی و بی اعتمادی به دولت و موسسات مراقبت های بهداشتی همراه است.

این گروه علمی می گوید که تردید درمورد واکسن در میان گروه هایی که بار نامتناسب پیامدهای کووید19 را تجربه کرده اند در بالاترین سطح است.

این سازمان خواستار مشارکت، ترویج و مداخلات بیشتر برای مقابله با عوامل تردیدزا و افزایش درک واکسن در گروه های خاص است.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها