شهروندان کانادایی بزودی تنها با گذرنامه معتبر می توانند به کشور برگردند

در حال حاضر کانادایی هایی که تابعیت دو گانه دارند، می توانند برای ورود به کانادا از کارت اقامت دائم و یا گواهین...