چگونه دکتر فاطمه کامکار قمار زندگی را به سرطان و بوروکراسی مهاجرتی کانادا باخت

دکتر فاطمه کامکار پس از سالها مبارزه با سرطان و قوانین دست و پا گیر مهاجرتی کانادا در حالی هفته گذشته درگذشت که...