پزشکی

دکتر علیرضا مهدویانی

107 - 2609 Westview Drive,North Vancouver BC V7N 4M2

تشخیص و درمان بیماریهای و نارسایی های چشمی و بینایی

دامپزشکی مارکت هیل

665C Market Hill Vancouver, BC, V5Z 4B5

انواع خدمات درمانی برای حیوانات

شهرام شادفر

1150 Marine Drive Unit #802 North Vancouver, BC V7P 1S8

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان 1 تا 18 سال

دکتر غزال داوودی

عضو رسمی انجمن روانشناسان بالینی بی سی
تصویر موجود نیست

دندانپزشک آذر گراکویی

ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی کودکان و بزرگسالان

دندانپزشک پوراندخت رستمیان

ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی کودکان و بزرگسالان

دندانپزشک حسین صرافان

ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی بزرگسالان

دندانپزشک ژاکلین نجفی

ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی کودکان و بزرگسالان