پزشکی

دکتر علیرضا مهدویانی

107 - 2609 Westview Drive,North Vancouver BC V7N 4M2

تشخیص و درمان بیماریهای و نارسایی های چشمی و بینایی

دامپزشکی مارکت هیل

665C Market Hill Vancouver, BC, V5Z 4B5

انواع خدمات درمانی برای حیوانات

دکتر غزال داوودی

عضو رسمی انجمن روانشناسان بالینی بی سی
تصویر موجود نیست

دندانپزشک آذر گراکویی

ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی کودکان و بزرگسالان

دندانپزشک پوراندخت رستمیان

ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی کودکان و بزرگسالان

دندانپزشک حسین صرافان

ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی بزرگسالان

دندانپزشک ژاکلین نجفی

ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی کودکان و بزرگسالان

دندانپزشک کیوان آشنایی

ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی کودکان و بزرگسالان