بانکی -مالی

تدبیر

مشاور امور مالی و حسابداری

بیژن جمشیدی

مشاور امور مالی و حسابداری

ناهید فیروزی

خدمات حسابداری ، تنظیم، حقوق ودستمزد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تنظیم و ارسال اظهار نامه های مالیاتی ( اشخاص و شرکت ها

زهرا مدیری

متخصص وام مسکن مدیر مسئول بانک در امور وام املاک مسکونی

مژگان ونوس

خدمات حسابداری