آموزشی

Academy of KFitness

2674 West Broadway Vancouver BC Canada, V6K 2G3

Get Fit Fast

آموزشگاه رانندگی دایموند

vancouver

با مدیریت سهیل خسروی

“یکی بود،یکی نبود” در کانادا / ونکوور

Vancouver,BC

آموزش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی

آموزش تخصصی سنتور – آرین احمدی

v6g1z8

• برای تمامی سنین • سریع و ارزان • مشاوره در خرید سنتور • آموزش تئوری موسیقی • آموزش کوک سنتور • ردیفهای

آموزش زبان امیلی

مهاجرت ، شهروندی ، مصاحبه ، مکالمه
تصویر موجود نیست

مهندس بهنام فراهانی

1095 Crestlin road, west vancouver

آموزش خصوصی ریاضیات دبیرستان

آموزش آواز ایرانی و صداسازی- جمال صلواتی

1355 Main Street North Vancouver, BC V7J 1C4

آموزش آواز ایرانی و صدا سازی در مرکز هنری نوا

آموزش تار و سه تار- البرز رحمانی

1355 Main Street, North Vancouver, BC

روزهای یکشنبه وپنج شنبه درآموزشگاه نوا