فارسی زبانان عزیز در صورت نیاز به خدمات زیر با من تماس بگیرید:

تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص
تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی برای شرکتها
ارائه خدمات مدیریت مالی و تهیه حقوق و دستمزد شرکتها بصورت قراردادی
مشاوره مالی و مالیاتی به شرکتهای تازه تاسیس
طراحی ، اجرا و آموزش بکارگیری سیستم های مالی مورد نیاز.