امیر ثقفی
متخصص در امور مهاجرت از طریق سرمایه گذاری ، بیزینس و کار به کانادا و امریکا
عضورسمی انجمن مشاوران مهاجرت کانادا
تهران: ۰۹۱۲۱۲۵۹۹۳۱ – ۸۵۳۱۴۶۳۱ – ۲۶۸۰۱۷۷۵
کانادا: ۶۰۴۶۵۷۱۳۷۷ (۰۰۱)
www.visapedia.com