اقدام برای انواع ویزاهای مهاجرتی به کانادا شامل نیروی کار ماهر – کارافرینی و سرمایه گذاری. اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های کانادا و آمریکا و بورسیه تحصیلی

مشاورین رسمی تحصیلات عضو ICEF
مشاور مورد تایید تحصیل در کانادا CCG00018
مشاور رسمی مهاجرت عضو ICCRC