هادی سلطانی
عضو رسمی‌ انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

مهاجرت از طریق نیروی متخصص، اسپانسرشیپ، سرمایه گذاری ، استانی
اخذ ویزای توریستی، تحصیلی‌، کاری و سوپر ویزا جهت والدین
خدمات تجدید نظر رای صادره ادارهٔ مهاجرت کانادا – خدمات پناهندگان
خدمات اقدام جهت اخذ شهروندی ، پاسپورت کانادائی و تمدید کارت اقامت
خدمات کنسولی مربوط به سفارت ایران: شناسنامه، گذرنامه و غیره