دیدن چهره و حرکات جنین قبل از تولد – شنیدن ضربان قلب جنین- تشخیص جنسیت جنین – ضبط تصویر و ویدیو و صدای قلب جنین در مرکز سونوگرافی سه بعدی/چهاربعدی