• برای تمامی سنین
• سریع و ارزان
• مشاوره در خرید سنتور
• کوک سنتور
• آموزش ردیفهای سازی اساتید برجسته
• آموزش تئوری موسیقی