• آموزش خصوصی برای تمامی سنین
• آموزش همراه با تئوری موسیقی
• کوک سنتور
• آموزش ردیفهای سازی و ریتمیک اساتید برجسته