پای انسان 100 هزار سال زودتر از آنچه تصور می شد به آمریکای شمالی رسیده

mastadon-and-humans-north-america

تیمی از دانشمندان در تازه ترین تحقیق خود شواهدی یافته اند که نشان می دهد حضور انسان در آمریکای شمالی به 130 هزار سال قبل برمی گردد. این زمان حدود 100 هزار سال زودتر از چیزی است که قبلا تخمین زده شده بود و میتواند راهگشای تحقیقات تازه ای در زمینه زندگی انسانهای اولیه در آمریکای شمالی باشد.

شواهدی که سال 1992 در سن دیگو کانتی در کالیفرنیا بدست آمده بود شامل تکه های سنگ و استخوان متعلق به دهها هزار سال قبل بود. در آن زمان تکنولوژی لازم برای تحقیق در مورد این یافته ها وجود نداشت اما امروزه با استفاده از اورانیوم برای تعیین سابقه ، مشخص شده انسانها 130 هزار سال قبل در کالیفرنیا برای ساخت ابزار از استخوانها از سنگ استفاده می کردند.

ریچارد فولاگار نویسنده این تحقیق در مجله نیچر دراین مورد می گوید :«وقتی به شواهد – اشیا بدست آمده ،آثار روی استخوانها ، مکان سایت – نگاه کنید ، کاملا گویا به نظر می رسند .»

این یافته از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که تمامی باورهای قبلی در مورد سابقه حداکثر 15 هزار ساله حضور انسانها در آمریکای شمالی را از بین می برد.

استخوانهایی که در این سایت وجود دارند به شیوه ای تغییر شکل یافته اند که امکان ندارد به صورت طبیعی به این شکل در آمده باشند. با اینکه نشانه ای از شکار شدن حیوان برای استفاده از استخوان آنها دیده نمی شود ، اما به نظر می رسد تلاش برای ساخت ابزار از آنها زمانی بوده که استخوانها تازه بوده اند .