ونکوور بیشترین پوشش درختی را در بین شهرهای دنیا دارد

View of Stanley park

تحقیق جدیدی که از سوی دانشگاه ام آی تی صورت گرفته نشان می دهد ونکوور بیش از هر شهر دیگری در دنیا زیرچتر درختان قرار گرفته است.

در این تحقیق بجای شیوه های رایج از روش جدیدی استفاده شده و تعداد درختان  بر اساس  Google Street View محاسبه شده است .

بنا به این تحقیق که تحت عنوان تریپدیا صورت گرفته ، 26 درصد ونکوور زیر پوشش درختان بوده در حالیکه ژنو 21 درصد و سیاتل 20 درصد با درخت پوشیده شده اند. بر همین اساس شهر تورنتو در رده پنجم و بالاتر از شهرهایی چون نیویورک و لندن قرار گرفت.

به گزارش مترو ،این در حالی است که محاسبه خود شهرداری ونکوور بر اساس Google Street View برای محاسبه پوشش درختان 18 درصد بوده و همین مسئله شگفتی پرفسور سیسیل کونیندیک از دانشگاه یوبی سی را درپی داشته است:«تابحال عده زیادی از جمله خود من براین باور بودیم ونکورر ازاین نظر با مشکل روبروست و پوشش درختان آن زیر 20 درصد و درحال کاهش است . اما تحقیقی که صورت گرفته نگاه تازه ای به فضای سبز ونکوور به ما می دهد و می تواند تنش ما را پایین تر بیاورد. »

شهرداری ونکوور از سال 2010 تاکنون ، 47 هزار درخت در مناطق مختلف شهر کاشته است . تا قبل از سال 2014 مالکان ونکووری می توانستند هر سال یک درخت را از خانه شان قطع کنند اما در سال 2014 شهرداری با تغییر قانون این امکان را از آنها گرفت.