وقتی راننده بدنبال خودرویش در بزرگراه می دود(فیلم)

driver-chases-after-his-car

راننده ای در سویس با ارتکاب همزمان چند خلاف شاید برای مدتی گواهینامه اش را از دست بدهد.

این راننده گویا خودرویش را در کنار بزرگراه پارک کرده و مشغول صحبت کردن با دوستی شده بود که ناگهان خودرو در سرازیری بزرگراه راه افتاده و در مسیر خودروها قرار می گیرد.

راننده بدون توجه به ترافیک پشت سر دویده و سعی می کند با رسیدن به خودرو آن را هدایت کند.

به گفته پلیس سویس با اینکه رانندگان زیادی شاهد این ماجرا بوده اند ، اما کسی آن را به پلیس گزارش نکرد!