محبوبیت کریستی کلارک به پایین ترین میزان در هشت ماه اخیر رسید

در حالیکه کمتر از یک ماه و نیم دیگر به انتخابات استانی در بریتیش کلمبیا باقی مانده ، میزان تایید عمومی کریستی کلارک نخست وزیر و رهبر حزب لیبرال بی سی کمتر از جان هورگان رهبر حزب ان دی پی و حتی اندرو ویور رهبر حزب سبز است . کلارک تنها 31 درصد از سوی افراد نظرسنجی شده تایید شده در حالیکه میزان تایید هورگان رهبر ان دی پی 42 درصد و ویور از حزب سبز 36 درصد است .

البته در گزارش این نظرسنجی که از سوی موسسه انگس رید تهیه شده ، خاطرنشان می شود در بریتیش کلمبیا تا روز انتخابات نباید در مورد نتایج آن با قاطعیت صحبت کرد. چهار سال قبل در می 2013 کریستی کلارک در شرایطی به مراتب سخت تر قرار داشت و میزان محبوبیت او به 25 درصد رسیده بود ولی با این حال در انتخابات پیروز شد.

این نظرسنجی همچنان نشان می دهد مسئله مسکن مهمترین مقوله انتخابات آتی خواهد بود و بهداشت عمومی و اقتصاد دیگر موضوعات مهم انتخاباتی را تشکیل می دهند. نسبت به سال گذشته اهمیت اقتصاد برای رای دهندگان 12درصد کاهش یافته در حالیکه مسئله مسکن و بهداشت به مراتب اهمیت بیشتری پیدا کرده اند.

رای دهندگان در عین حال خواهان سرمایه گذاری بیشتری از سوی دولت آنیده در سرویس های عمومی از جمله مدارس و بهداشت (51 درصد ) هستند در حالیکه کاهش مالیات برای طبقه متوسط و کم کردن شکاف درآمدی بین فقرا  و ثروتمندان (38 درصد) دیگر خواسته های مهم افراد نظرسنجی شده را تشکیل می دهد.