عدم تمایل اکثر کانادایی ها به ادامه سرمایه گذاری چینی ها در کشور

CHINA

تازه ترین نظرسنجی موسسه انگس رید از رویکرد محتاطانه و منفی کانادایی ها نسبت به گسترش روابط اقتصادی با چین و سرمایه گذاری این کشور در بخشهای مختلف اقتصادی کانادا خبر می دهد.

هشتاد و پنج درصد از افراد نظرسنجی شده سرمایه گذاری چینی ها را “بیشتر بد تا خوب ” و یا ” تقریبا برابر” دانسته اند و نیمی از کسانی که سرمایه گذاری چینی ها را “بیشتر بد یا خوب” دانسته اند ، تاکید دارند کانادا باید خود کنترل اقتصاد و سرمایه گذاری ها را در دست بگیرد . برخی هم به موارد امنیتی و یا فساد مالی در چین و سابقه این کشور در  نقض حقوق بشراشاره دارند.

همچنین بیش از نیمی از کانادایی ها عنوان کرده اند محدود کردن سرمایه گذاری چینی ها در کانادا حتی با وجود عواقب اقتصادی و یا صرف نظر کردن آنها از سرمایه گذاری در شرکت های کانادایی کار درست و منطقی است .

نویسندگان این گزارش تصریح می کنند کانادایی ها سرمایه گذاری اروپا و آمریکا را به مراتب بیش از چینی ها ترجیح می دهند.

حدود 80 درصد از کانادایی ها کاملا مخالف سرمایه گذاری چینی ها در شرکتهای صنایع دفاعی و یا نظامی هستند. دو سوم آنها هم خواهان عدم حضور سرمایه گذاران چینی در بخشهای منابع طبیعی و کشاورزی هستند و سه چهارم هم دوست ندارند چینی ها در بخش های مالی و بانکها سرمایه گذاری کنند.

این نظرسنجی در حالی منتشر می شود که کانادا در حال مذاکره با چین برای انعقاد قرارداد تجارت آزاد  با این کشور است . ابهام درمورد سرنوشت پیمان نفتا کانادا را به یافتن شرکای تجاری جدید ترغیب کرده است .

چهل و چهار درصد از افراد نظرسنجی شده خواهان گسترش قطعی روابط اقتصادی با اروپا بودند .