شرایط بازار نفت،بانک مرکزی کانادا را ناچار به تثبیت نرخ بهره کرد

Bank of Canada

جلسه ماهیانه بانک مرکزی کانادا امروز صبح برگزار شد و این نهاد مالی تصمیم گرفت تغییری در نرخ بهره ندهد و همچنان آن را در حد 1.75 درصد حفظ کند.

آمار کمتر از حد انتظار مصرف ، فعالیت کمتر بازار مسکن و از همه مهمتر کاهش بهای نفت از جمله عواملی بودند که بانک مرکزی را به حفظ نرخ بهره تشویق کرد.

برخی از کارشناسان بانکی همچنین معتقدند افزایش نرخ بهره طی 5 مرحله از اواسط سال 2017 تاکنون تاثیری به مراتب بیش از حد تصور بانک مرکزی بر اقتصاد کانادا داشته است .

عواملی از این دست کار استیون پولوز رییس بانک مرکزی در ادامه مسیر افزایش نرخ بهره در سال جاری را با مشکل مواجه خواهد کرد به ویژه اینکه بازارهای مالی جهان هم شرایط باثباتی ندارند.

آوری شنفلد ، کارشناس اقتصادی ارشد بانک سی آی بی سی در این زمینه می گوید :«بانک مرکزی کانادا شاید برای مدتی از روند افزایش نرخ بهره فاصله بگیرد وپیام امروز آن هم عدم اطمینان به شرایط اقتصادی  و افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک است. »

با همه اینها پولوز در کنفرانس خبری خود تاکید کرد دیدگاه بانک مرکزی مبنی بر افزایش چندباره نرخ بهره تا حد 2.5 تا 3.5 درصد همچنان بر جای خود باقی است و اقتصاد کانادا علیرغم چالش های اخیر ، با ظرفیت کامل در حال فعالیت است ولی طبیعی است که برای تغییر نرخ بهره باید به آخرین آمار اقتصادی نگاه کرد.

بانک مرکزی کانادا پیش بینی کرده کاهش بهای نفت موجب کمتر شدن میزان تولید نفت کانادا (حدود 0.5 درصد ) تا سال 2020 خواهد شدو در بازار مسکن هم با توجه به قوانین سختگیرانه اعطای وام و بالاتر رفتن نرخ بهره تا سا ل2020 ، شاهد رونق خاصی نخواهیم بود. برای سال جاری همچنین بانک مرکزی کانادا پبیش بینی رشد اقتصادی 1.7 درصد را دارد که به مراتب کمتر از 2.1 درصد پیش بینی شده در سال گذشته است.

با وجود این آمار و ارقام ، کارشناسان اقتصادی همچنان معتقدند روند افزایش نرخ بهره از یکی دو ماه دیگر آغاز شده و نرخ بهره در کانادا تا پایان سال دست کم به 2 درصد خواهد رسید.

 
مانی