سکه نقره کانادایی

سکه نقره کانادایی
خرید
فروش
سکه نقره میپل کانادا یک اونس 25.84 28.8
سیلوربار کانادایی ده اونس 253.3 291.6
سیلوربار کانادایی پنجاه اونس 1216.5 1416.9
سیلور بار کانادایی صد اونس 2524.8 2773.7
قیمت ها براساس آخرین نرخ نقره در بازار جهانی محاسبه شده اند
کلیه قیمت ها به دلارکانادا می باشد

Shares