سرقت کیف مسئول سالن سولاریوم در ونکوور توسط یکی از مراجعه کنندگان (فیلم)

Caught on ca

شمار سرقتها در مناطق  مختلف ونکوور بزرگ به شکل نگران کننده ای زیاد شده و روزی نیست که خبری از سرقتهای بزرگ و کوچک در سطح شهر منتشر نشود و یا شهروندان ماجرای تازه ای را از دوستان و آشنایان خود نشنوند.

در یکی از این سرقتها مراجعه کننده به یکی از سالن های سولاریوم زمانی که متوجه تنها بودن مسئول سالن می شود ، با پرت کردن حواس او کیفش را برداشته و از محل خارج می شود.