سرقت میلیونها لیتر آب از شیرهای آتش نشانی در تورنتو بزرگ

شهرداری ها در تورنتو بزرگ ناچار به انجام اقداماتی جدید برای مبارزه با سرقت فراگیر آب از شیرهای آتش نشانی شده اند.

در یک نمونه در درهام 672 هزار لیتر آب از شیرهای آتش نشانی طی سال 2016 به سرقت رفته که هزینه ای 60 هزار دلاری را به شهرداری تحمیل کرده است. این میزان آب برای پر کردن 270 استخر سایز المپیک کافی است .

این سرقت ها می تواند منجر به یخ زدگی شیرها شود به شکلی که مامورین آتش نشانی در زمستان امکان استفاده از آنها را نخواهند یافت.

ازسال 2009 تاکنون 29 شرکت محکوم به سرقت آب شده اند . در سال جاری هم سه سارق در حال ارتکاب جرم دستگیر شده اند اما با توجه به حجم آب سرقت شده قطعا تعداد سارقین بیش از اینهاست .

در شهر مارکام طی سال گذشته تنها پنج مورد سرقت آب گزارش شد اما ضرر ناشی از سرقتهای صورت گرفته بیش از 30 هزار دلار برآورد شده است .

اکثر سرقتها با استفاده از کامیونهای ویژه ای که 30 زمان برای پر شدن نیاز دارند صورت می گیرد و اگر سارقین در محل دستگیر نشوند ، امکان اثبات جرم پس از آن تقریبا وجود ندارد. شرکتهای فعال در کارواش ، تمیز کردن خیابانها و آبیاری از جمله شرکتهایی بودند که طی سالهای اخیر دست به سرقت آب زده اند.

سرقتهای متعدد در مارکهام ، سازمان آتش نشانی را وادار به زدن قفل به شیرهایی کرده که سابقه سرقت دارند. در درهام اما شیوه دیگری به کار گرفته شده و با نصب کنتور روی شیرها امکان برداشت آب برای مصرف کنندگان ثبت شده ایجاد شده و البته میزان مصرف آب دائما کنترل می شود.

به گزارش سی بی سی ،ضرر اصلی اما خسارت مالی ناشی ازاستفاده غیرقانونی از شیرهای آب نیست بلکه یخ زدگی شیرها در زمستان آنها را غیرقابل استفاده کرده و مامورین آتش نشانی ناچار هستند از مسافتهای دور با استفاده از خودروهای مخصوص آب به محل حریق حمل کنند که هزینه گزافی داشته و زمان بر نیز خواهد بود و بر روند عملیات اطفا حریق تاثیر منفی خواهد داشت.