زنی در وال مارت برای خرید دفترمشق ارزان روی دیگر مشتریان اسلحه کشید(فیلم)

عادت کرده ایم همیشه خبرهای هیجان انگیز و بعضا عجیبی را درباره ماجراجویی خریداران به هنگام حراج های آخر سال و باکسینگ دی بخوانیم . ولی این بار فروش وسایل ارزان قیمت مدرسه در وال مارت در ایالت میشیگان خبرساز شده و یکی از مادرانی که قصد داشت تنها دفترمشق باقی مانده در فروشگاه را خریداری کند ، وقتی با اصرار دیگر مادران مواجه شد ، اسلحه پر را از کیفش در آورد و به شیوه خودش به غائله خاتمه داد.

ماجرا در شهر نووی در ایالت میشیگان رخ داد و وقتی مشاجره چهار زن برای اینکه کدام یک باید تنها دفترچه مشق باقی مانده را بردارد بالا گرفت  و یکی از زنها موهای زن دیگری را کشید ، مادر 51 ساله دست در کیفش کرد و اسلحه ای را به سوی سه مشتری دیگر گرفت.

با توجه به اینکه زن مذکور مجوز حمل اسلحه داشته و هیچکدام از مشتریان شکایتی از این ماجرا نداشته اند ، پلیس پرونده ای در این مورد تشکیل نداده است!