رویارویی شکارچی با کانگورو برای نجات سگش(فیلم)

kann

چند ماه قبل گروهی از شکارچیان همراه با سگهای شکاری راهی جنگلهای استرالیا شدند.

در یکی از روزها سگها دو گراز را در جنگل تعقیب می کردند که یکی از شکارچیان متوجه شد کانگورویی یکی از سگها را از ناحیه گردن گرفته و ممکن است به اوآسیب برساند.

او بدون توجه به خطری که می توانست متوجه اش باشد ، به کانگورو نزدیک شد و نه تنها سگ را نجات داد بلکه با مشت به صورت کانگورو زد.

شکارچی خیلی خوش شانس بود که کانگورو با دم سنگین خود ضربه ای به سروصورت او وارد نکرد و به داخل جنگل گریخت.