دستگیری مرد مستی که مدعی شد از سال 2048 برای نجات شهر برگشته است!

مرد مست

به گفته پلیس شهر کسپر در ایالت ویومینگ مردی بخاطر مستی در روز دوشنبه  در مرکز شهر دستگیر شد و وقتی مامورین از او درخواست مدارک برای تشخیص هویت کردند ، مدعی شد از سال 2048 به این شهر برگشته چون می خواهد به مردم درباره حمله موجودات بیگانه هشدار دهد و مدرک شناسایی در اختیار ندارد.

به گفته او مردم  باید در  کمترین زمان شهر را ترک کنند و البته از پلیس خواست امکان ملاقاتش با شهردار را فراهم کنند.

مرد البته تاکید کرد بخاطر اینکه موجودات بیگانه به او الکل زیادی خورانده اند ، امکان سفر در زمان را یافته هر چند که قرار بود به سال 2018 برگردد نه سال 2017!!