حتی یک طوفان قوی هم می تواند این پل قدیمی ونکوور را خراب کند

تازه ترین گزارش Translink درباره وضعیت یکی از پل های قدیمی ونکوور بزرگ قابل توجه و البته هشدارآمیزاست.

سنی زین معاون بخش مهندسی وکارهای زیربنایی شرکت  Translink در گزارشی اشاره کرده پل 79 ساله پاتولو که شهرهای سوری و نیووست مینستر را به هم مرتبط می کند ، شاید حتی نتواند در صورت بروز زمین لرزه و یا حتی طوفانی قوی پابرجا بماند و ادامه عبور خودروها با این وضعیت یک ریسک بزرگ محسوب می شود.

به گفته زین این پل نیاز به تعمیرات اساسی دارد ولی با توجه به عمر بالای آن ، هر گونه تعمیر می تواند از نظر فنی مشکل و در عین حال هزینه بر باشد. بنا به این گزارش نهایت عمر این پل که روزانه تقریبا 80 هزار خودرو از آن عبور می کنند ، هفت سال خواهد بود و استفاده از آن پس از سال 2023 یک ریسک کامل جانی و مالی است .

به پیشنهاد زن اگر Translink نتواند تا سه ماهه سوم سال بعد بودجه لازم برای احداث یک پل تازه را فراهم کند ، شاید بهتر باشد این پل بسته شده و ترافیک به مسیر دیگری هدایت شود.