افزایش مدت زمان مرخصی والدین پس از تولد فرزند(فیلم)

والدین

والدینی که قصد استفاده از مرخصی پس از تولد فرزند را دارند ، پس از سوم دسامبر امکان استفاده مدت زمان بیشتری از این امتیاز دولت را خواهند داشت.

دولت فدرال از ماه آینده مدت زمان مرخصی والدین پس از تولد فرزند را به 18 ماه افزایش داد. از سوم دسامبر همچنین کمک های مالی مربوط به پرستار خانواده هم افزایش خواهد یافت . مدت زمان مرخصی برای مراقبت از یک بزرگسال مصدوم و یا بیمار به 15 هفته افزایش می یابد و مدت زمان مزایا برای یک کودک بیمار و یا مصدوم هم به 35 ماه می رسد.

همچنین مادران حتی 12 هفته قبل از موعد زایمان فرزندشان می توانند در خواست مزایای ویژه مادران را داشته باشند.

اما با وجود افزایش مدت زمان ، دولت قصد افزایش مبلغ کمک هزینه بیمه برای والدین را در ظرف 18 ماه نخواهد داشت و همچون وعده ای که در انتخابات داده شده بود ، میزان کمک هزینه بیمه که در 12 ماه پرداخت می شد ، حالا بین 18 ماه تقسیم خواهد شد!

بهرحال تسهیلات جدید به کارگران در بخشهای حمل و نقل ، بانکها و شرکتها و سرویس های عمومی اجازه می دهد مدت زمان بیشتری در کنار فرزند تازه به دنیا آمده شان باشند.