افزایش بهای آب و هزینه زباله تورنتو در سال جدید

water

اهالی تورنتو باید در سال جدید به طور متوسط 5 درصد بیشتر بابت آب مصرفی و 2 درصد بیشتر بابت هزینه جمع آوری زباله بپردازند.

شورای شهر تورنتو روز چهارشنبه این میزان افزایش را تصویب کرد . به این ترتیب یک خانوارتورنتویی به طور متوسط باید بجای 914 دلار در سال ، 960 دلار برای هزینه آب مصرفی اش هزینه کند.

البته هزینه آب در سالهای گذشته افزایش بیشتری داشت و به ترتیب در سالهای گذشته 9 و 8 درصد بیشتر شده بود. بر اساس طرح پنج ساله شهرداری ، بهای آب درسال آینده نیز 5 درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین صاحبخانه های تورنتویی باید به طور متوسط 2 درصد بیشتر بابت جمع آوری زباله در سال جدید پرداخت کنند. به این ترتیب هزینه جمع آوری سطل های کوچک که سال گذشته 244.7 دلار بود ، 4.90 دلار بیشتر می شود . هزینه سطلهای متوسط با 5.94 دلار افزایش به 297.14 دلار و هزینه سطلهای بزرگ با 8.07 دلار افزایش به 403 دلار می رسد.

به نوشته مترو ، از سوی دیگر خانواده های تورنتویی باید سالیانه 8 دلار بابت جابجا کردن زباله های بزرگ و وسایل بزرگ فلزی پرداخت کنند و این تعرفه جدید شامل تمامی خانوارها خواهد شد بدون اینکه در نظر گرفته شود از آن استفاده کرده اند یا خیر .