آیا واقعا کبک منفورترین استان کاناداست ؟

استان‌های کانادا ممکن است رقابت‌های خواهر و برادری داشته باشند و ما به خاطر تفاوت‌های‌مان یکدیگر را مسخره کنیم، اما تصویر بزرگ‌تر باید این باشد که همه‌مان اهل یک کشور هستیم مگر نه؟ خب، از نظر همه اینطور نیست. مخصوصا برای کبک که در یک بررسی جدید به عنوان منفورترین استان کانادا شناخته شده است.

نظرسنجی‌ای که اخیرا انجام شد به این نتیجه رسید که هم بریتیش کلمبیا و هم کبک به عنوان استان‌هایی دیده می‌شوند که به عنوان استان‌های دوست یا نزدیک به دیگر همتایان کانادایی‌شان محسوب نمی‌شوند. کبک از سوی ‌آلبرتا و ساسکچوان به عنوان غیردوستانه‌ترین استان شناخته شد.

مطالعه‌ای که توسط انستیتوی انگس رید انجام شد، نشان داد که آلبرتایی‌ها حس نزدیکی ویژه‌ای با همسایه‌های ساسکچوانی خود دارند چون 77 درصد آن‌ها قبول داشتند که رابطه‌ای «بسیار دوستانه» با این استان دارند. در سراسر کشور هم همین روند رابطه نزدیک استان‌های همسایه دیده می‌شد.

از میان پاسخ‌دهندگان، 62 درصد از ساسکچوانی‌ها چیزهای خوبی درباره مانیتوبایی‌ها گفتند. تا اینجا به نظر می‌رسید همه چیز دارد خوب پیش می‌رود، اما دو استان متمایز شدند و به نظر می‌رسید متحدان زیادی ندارند: بریتیش کلمبیا و کبک.

وقتی از بریتیش کلمبیایی‌ها پرسیدند حس می‌کنند کدام استان به آن‌ها نزدیک یا دوست است، بیشترشان گفتند «هیچ کدام». آن‌ها همچنین رده‌بندی خوبی در میان دیگر استان‌ها نداشتند و از نظر دوستانه بودن‌شان بالاترین رده‌بندی که نصیبشان شد فقط 19 درصد بود.

اما وضع کبک حتی بدتر بود. بالاترین دیدگاه منفی نسبت به این استان در آلبرتا دیده شد چون 81 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند حس نزدیکی بسیار کمی با کبک دارند. همانطور که می‌توانید تصور کنید، کبکی‌ها هم گفتند حس نزدیکی زیادی با دیگران ندارند.

روی هم رفته، 51 درصد از پاسخ‌دهندگان ساکن کبک گفتند حس نمی‌کنند آلبرتا رابطه دوستانه‌ای با آن‌ها داشته باشد و 74 درصد از پاسخ‌دهندگان ساسکچوانی با آلبرتایی‌ها هم‌نظر بودند و گفتند حس نزدیکی بسیار کمی با کبک می‌کنند.

کاملا مشخص است که کبک رقبای کمی در کشور دارد.

کبک2